Azınlık Payı

Azınlık Payı Nedir?

Azınlık Payı, azınlık hissedarlarının bir şirketin kısmen sahip olunan bağlı ortaklıklarının net varlıklarından veya özkaynaklarından orantılı payını ifade eder. Azınlık faizi, kısmen sahip olunan bağlı ortaklıkların tamamen konsolide edilmesinin etkisidir ve diğer yatırımcıların net varlıklarına olan talebini ifade eder.
Azınlık Çıkarları neler içerir?

  • Ana şirketin sahibi olmayan bir bağlı ortaklığın tercih edilen hisse senedindeki temettüler;
  • Bilançonun varlık tarafında rapor edilmiş olsa bile Azınlık Payı / Kontrol Olmayan Faiz;
  • Azınlık Sermaye ve rezervlerdeki faiz payı;
  • Cari yıl kâr / zararındaki Azınlık Payı payı (Bilançoda raporlandığında);
  • Ana şirkete ait olmayan bir bağlı şirketin (sahip olunan azınlık) hisseleri veya ana şirket bu hisselere temettü ödemekle yükümlü olmadığında; ve
  • Genel ortak çıkarları (birimler).