HYE0619

HYE Trend Hunter [Indicator]

HYE0619 Pro Güncellendi   
*** İndikatörün Türkçe ve İngilizce açıklaması aşağıya eklenmiştir.

HYE Trend Hunter

In this indicator, two of the most basic data (price and volume ) necessary for detecting trends as early as possible and entering the trade on time are used. In this context, the approaches of some classical and new generation indicators using price and volume have been taken into account.

The indicator is prepared to generate buy signals only. The following steps were followed to generate the buy and exit signals.

1-) First of all, the two most basic data of the indicator, “slow leading line” and “fast leading line” need to be calculated. For this, we use the formula of the “senkou span A” line of the indicator known as the Ichimoku Cloud . We also need to calculate lines known as tenkan sen and kijun sen in ichimoku because they are used in the calculation of this formula.

The high and low values of the candles are taken into account when calculating the Tenkansen, Kijunsen and Senkou Span A lines in the Ichimoku cloud . In this indicator, the highest and lowest values of the periodic VWAP are taken into account when calculating the "slow leading line" and "fast leading line". (The periodic vwap formula was coded and made available by @neolao on tradingviev). Also, in the ichimoku cloud , while the Senkou Span A line is plotted 26 periods into the future, we consider the values of the fast and slow leading lines in the last candle in this indicator.

ORIGINAL ICHIMOKU SPAN A FORMULA

Tenkansen = (Highest high of the last 9 candles + Lowest low of the last 9 candles) / 2
Kijunsen = (Highest high of the last 26 candles + Lowest low of the last 26 candles) / 2

Senkou Span A = Tenkansen + Kijunsen / 2

HYE TREND HUNTER SPAN A FORMULA*

Tenkansen = (Highest VWAP of the last 9 candles + Lowest VWAP of the last 9 candles) / 2
Kijunsen = (Highest VWAP of the last 26 candles + Lowest VWAP of the last 26 candles) / 2

Senkou Span A = Tenkansen + Kijunsen / 2

* We use the original ichimoku values 9 and 26 for the slow line, and 5 and 13 for the fast line. These settings can be changed from the indicator settings.

2-) At this stage, we have 2 lines that we obtained by using the formula of the ichimoku cloud , one of the most classical trend indicators, and by including the volume-weighted average price .

a-) Fast Leading Line (5-13)
b-) Slow Leading Line (9-26)

For the calculation we will do soon, we get a new value by taking the average of these two lines. Using this value, which is the average of the fast and slow leading lines, we plot the Bollinger Bands indicator, which is known as one of the most classic volatility indicators of technical analysis . Thus, we are trying to understand whether there is a volatility change in the market, which may mean the presence of a trend start. We will use this data in the calculation of buy-sell signals.

In the classical Bollinger Bands calculation, the standard deviation is calculated by applying a multiplier at the rate determined by the user (2 is used in the original settings) to the moving average calculated with the “closing price”, and this value is added or subtracted from the moving average and upper band and lower band lines are drawn.

In the HYE Trend Hunter indicator, instead of the moving average calculated with the closing price in the Bollinger Band calculation, we consider the average of the fast and slow leading lines calculated in the 1st step and draw the Bollinger upper and lower bands accordingly. We use the values of 2 and 20 as the standard deviation and period, as in the original settings. These settings can also be changed from the indicator settings.

3-) At this stage, we have fast and slow leading lines trying to understand the trend direction using VWAP , and Bollinger lower and upper bands calculated by the average of these lines.

In this step, we will use another tool that will help us understand whether the invested market (forex, crypto, stocks) is gaining momentum in volume . The Time Segmented Volume indicator was created by the Worden Brothers Inc. and coded by @liw0 and @vitelot on tradingview. The TSV indicator segments the price and volume of an investment instrument according to certain time periods and makes calculations on comparing these price and volume data to reveal the buying and selling periods.

To trade in the buy direction on the HYE Trend Hunter indicator, we look for the TSV indicator to be above 0 and above its exponential moving average value. TSV period and exponential moving average period settings (13 and 7) can also be changed in the indicator settings.

BUY SIGNAL

1-) Fast Leading Line value should be higher than the Fast Leading Line value in the previous candle.
2-) Slow Leading Line value should be higher than the Slow Leading Line value in the previous candle.
3-) Candle Closing value must be higher than the Upper Bollinger Band .
4-) TSV value must be greater than 0.
5-) TSV value must be greater than TSVEMA value.

EXIT SIGNAL

1-) Fast Leading Line value should be lower than the Fast Leading Line value in the previous candle.
2-) Slow Leading Line value should be lower than the Slow Leading Line value in the previous candle.

TIPS AND WARNINGS

1-) The standard settings of the indicator work better in higher timeframes (4-hour, daily, etc.). For lower timeframes, you should change the indicator settings and find the best value for yourself.
2-) All lines (fast and slow leading lines and Bollinger bands ) except TSV are displayed on the indicator. For a simpler view, you can hide these lines in the indicator settings.
3-) You can see the color changes of the fast and slow leading lines as well as you can specify a single color for these lines in the Indicator settings.
4-) Alarms have been added for Buy and Exit. When setting up the alarm, you should set it to be triggered at "every bar close". Otherwise it may repaint. There is no repaint after the candle closes.
5-) It is an indicator for educational and experimental purposes. It cannot be considered as investment advice. You should be careful and make your own risk assessment when opening real market trades using this indicator.

_______________________________________________

HYE Trend Avcısı

Bu indikatörde, trendlerin olabildiğince erken tespit edilebilmesi ve zamanında işleme girilebilmesi için gerekli olan en temel iki veriden (fiyat ve hacim) yararlanılmaktadır. Bu kapsamda, fiyat ve hacim kullanan bazı klasik ve yeni nesil indikatörlerin yaklaşımları dikkate alınmıştır.

İndikatör yalnızca alış yönlü sinyaller üretecek şekilde hazırlanmıştır. Alış ve çıkış sinyallerinin üretilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmiştir.

1-) Öncelikle, indikatörün en temel iki verisi olan “yavaş öncü çizgi” ve “hızlı öncü çizgi” hesaplamasının yapılması gerekiyor. Bunun için de Ichimoku Bulutu olarak bilinen indikatörün “senkou span A” çizgisinin formülünü kullanıyoruz. Bu formülün hesaplamasında kullanılmaları nedeniyle ichimoku’da tenkan sen ve kijun sen olarak bilinen çizgileri de hesaplamamız gerekiyor.

Ichimoku bulutunda Tenkansen, Kijunsen ve Senkou Span A çizgileri hesaplanırken mumların yüksek ve düşük değerleri dikkate alınıyor. Bu indikatörde ise “yavaş öncü çizgi” ve “hızlı öncü çizgi” hesaplanırken periyodik VWAP’ın en yüksek ve en düşük değerleri dikkate alınıyor. (Periyodik vwap formülü, tradingviev’de @neolao tarafından kodlanmış ve kullanıma açılmış). Ayrıca, ichimoku bulutunda Senkou Span A çizgisi geleceğe yönelik çizilirken (26 mum ileriye dönük) biz bu indikatörde öncü çizgilerin son mumdaki değerlerini dikkate alıyoruz.

ORJİNAL ICHIMOKU SPAN A FORMÜLÜ

Tenkansen = (Son 9 mumun en yüksek değeri + Son 9 mumun en düşük değeri) / 2
Kijunsen = (Son 26 mumun en yüksek değeri + Son 26 mumun en düşük değeri) / 2

Senkou Span A = Tenkansen + Kijunsen / 2

HYE TREND HUNTER SPAN A FORMÜLÜ*

Tenkansen = (Son 9 mumun en yüksek VWAP değeri + Son 9 mumun en düşük VWAP değeri) / 2
Kijunsen = (Son 26 mumun en yüksek VWAP değeri + Son 26 mumun en düşük VWAP değeri) / 2

Senkou Span A = Tenkansen + Kijunsen / 2

* Yavaş çizgi için orijinal ichimoku değerleri olan 9 ve 26’yı kullanırken, hızlı çizgi için 5 ve 13’ü kullanıyoruz. Bu ayarlar, indikatör ayarlarından değiştirilebiliyor.

2-) Bu aşamada, elimizde en klasik trend indikatörlerinden birisi olan ichimoku bulutunun formülünden faydalanarak, işin içinde hacim ağırlıklı ortalama fiyatı da sokmak suretiyle elde ettiğimiz 2 çizgimiz var.

a-) Hızlı Öncü Çizgi (5-13)
b-) Yavaş Öncü Çizgi (9-26)

Birazdan yapacağımız hesaplama için bu iki çizginin de ortalamasını alarak yeni bir değer elde ediyoruz. Hızlı ve yavaş öncü çizgilerin ortalaması olan bu değeri kullanarak, teknik analizin en klasik volatilite indikatörlerinden birisi olarak bilinen Bollinger Bantları indikatörünü çizdiriyoruz. Böylelikle piyasada bir trend başlangıcının varlığı anlamına gelebilecek volatilite değişikliği var mı yok mu anlamaya çalışıyoruz. Bu veriyi al-sat sinyallerinin hesaplamasında kullanacağız.

Klasik Bollinger Bantları hesaplamasında, “kapanış fiyatıyla” hesaplanan hareketli ortalamaya, kullanıcı olarak belirlenen oranda (orijinal ayarlarında 2 kullanılır) bir çarpan uygulanarak standart sapma hesaplanıyor ve bu değer hareketli ortalamaya eklenip çıkartılarak üst bant ve alt bant çizgileri çiziliyor.

HYE Trend Avcısı indikatöründe, Bollinger Bandı hesaplamasında kapanış fiyatıyla hesaplanan hareketli ortalama yerine, 1. adımda hesapladığımız hızlı ve yavaş öncü çizgilerin ortalamasını dikkate alıyoruz ve buna göre bollinger üst ve alt bantlarını çizdiriyoruz. Standart sapma ve periyot olarak yine orijinal ayarlarında olduğu gibi 2 ve 20 değerlerini kullanıyoruz. Bu ayarlar da indikatör ayarlarından değiştirilebiliyor.

3-) Bu aşamada, elimizde VWAP kullanarak trend yönünü anlamaya çalışan hızlı ve yavaş öncü çizgilerimiz ile bu çizgilerin ortalaması ile hesaplanan bollinger alt ve üst bantlarımız var.

Bu adımda, yatırım yapılan piyasanın (forex, kripto, hisse senedi) hacimsel olarak ivme kazanıp kazanmadığını anlamamıza yarayacak bir araç daha kullanacağız. Time Segmented Volume indikatörü, Worden Kardeşler şirketi tarafından oluşturulmuş ve tradingview’de @liw0 ve @vitelot tarafından kodlanarak kullanıma açılmış. TSV indikatörü, bir yatırım aracının fiyatını ve hacmini belirli zaman aralıklarına göre bölümlere ayırarak, bu fiyat ve hacim verilerini, alış ve satış dönemlerini ortaya çıkarmak için karşılaştırmak üzerine hesaplamalar yapar.

HYE Trend Avcısı indikatöründe alış yönünde işlem yapmak için, TSV indikatörünün 0’ın üzerinde olmasını ve kendi üstel hareketli ortalama değerinin üzerinde olmasını arıyoruz. TSV periyodu ve üstel hareketli ortalama periyodu ayarları da (13 ve 7) indikatör ayarlarından değiştirilebiliyor.

ALIŞ SİNYALİ

1-) Hızlı Öncü Çizgi değeri bir önceki mumdaki Hızlı Öncü Çizgi değerinden yüksek olmalı.
2-) Yavaş Öncü Çizgi değeri bir önceki mumdaki Yavaş Öncü Çizgi değerinden yüksek olmalı.
3-) Kapanış Değeri, Üst Bollinger Bandı değerinden yüksek olmalı.
4-) TSV değeri 0’dan büyük olmalı.
5-) TSV değeri TSVEMA değerinden büyük olmalı.

ÇIKIŞ SİNYALİ

1-) Hızlı Öncü Çizgi değeri bir önceki mumdaki Hızlı Öncü Çizgi değerinden düşük olmalı.
2-) Yavaş Öncü Çizgi değeri bir önceki mumdaki Yavaş Öncü Çizgi değerinden düşük olmalı.

İPUÇLARI VE UYARILAR

1-) İndikatörün standart ayarları, yüksek zaman dilimlerinde (4 saatlik, günlük vs.) daha iyi çalışıyor. Düşük zaman dilimleri için indikatör ayarlarını değiştirmeli ve kendiniz için en iyi değeri bulmalısınız.
2-) İndikatörde tüm çizgiler (hızlı ve yavaş öncü çizgiler ile bollinger bantları) -TSV dışında- açık olarak gelmektedir. Daha sade bir görüntü için bu çizgilerin görünürlüğünü indikatör ayarlarından gizleyebilirsiniz.
3-) Hızlı ve yavaş öncü çizgilerin renk değişimlerini görebileceğiniz gibi bu çizgiler için tek bir renk olarak da İndikatör ayarlarında belirleme yapabilirsiniz.
4-) Alış ve Çıkış için alarmlar eklenmiştir. Alarm kurulumu yaparken “Her çubuk kapanışında” tetiklenecek şekilde ayarlama yapmalısınız. Aksi takdirde repaint yapabilir. Mum kapanışından sonra repaint söz konusu değildir.
5-) Eğitim ve deneysel amaçlı bir indikatördür. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Bu indikatörü kullanarak gerçek piyasa işlem açarken dikkatli olmalı ve kendi risk değerlendirmenizi yapmalısınız.
Sürüm Notları: * Changed the default values of tenkansen and kijunsen periods from 9-26-5-13 to 9-13-3-7 and tsv value from 13 to 20. It works better on daiy timeframe.
* Added an option to use vidya moving average to filter the trends. Default value is false. If you choose to use this option, candle close should be higher than the vidya line to open a new position.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?