Fibo114

HH Stratejisi HH Strategy

Eğitim
Fibo114 Güncellendi   
FX:AUDNZD   Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları
*** HH Stratejisi ***

*** Kullanılan İndikatörler ***

*ALMAVMA Hareketli Ortalama
*HHDD Pivot Noktaları İndikatörü
*HHTD Fiyat Değişim Osilatörü

*** ALMAVMA Hareketli Ortalama ***

*Fiyatın altına indiğinde sat, üzerine çıktığında al sinyali üretir.
*Kırılım yönüne göre direnç ve destek görevi görür.

*** HHDD Pivot Noktaları İndikatörü ***

*Fiyatın gördüğü en yüksek ve en düşük seviyeleri belirlemek için kullanılır.
*Destek ve direnç bölgeleri hakkında bilgi verir.

*** HHTD Fiyat Değişim Osilatörü ***

*Gösterge sıfırın altına indiğinde sat, üzerine çıktığında al sinyali üretir.
*Sinyal, Wave ve Trend fonksiyonlarından oluşur.

*** İşlem Stratejileri ****

*Breakout: En dip veya en tepe noktaları birleştirilerek trend kanalı çizilir. Çizilen kanal kırıldığında kırılım yönüne doğru işleme girilir. Stratejinin sağlıklı çalışması için kırılımın sıfır noktasına yakın gerçekleşmesi beklenir.

*Uyumsuzluk : Fiyat ve göstergenin farklı yönlere hareket etmesi ile oluşur. Fiyatın döneceğini işaret eder ve ters işlem açılır.

*** HH Strategy ***

*** Indicators Used ***

* ALMAVMA Moving Average
* HHDD Pivot Points Indicator
* HHTD Price Change Oscillator

*** ALMAVMA Moving Average ***

* It generates a sell signal when the price goes below and a buy signal when it goes above it.
* It acts as resistance and support according to the direction of breakage.

*** HHDD Pivot Points Indicator ***

* Used to determine the highest and lowest levels seen by the price.
* Provides information about support and resistance zones.

*** HHTD Price Change Oscillator ***

* When the indicator goes below zero, it generates a sell signal and when it goes above it, it generates a buy signal.
* Consists of Signal, Wave and Trend functions.

*** Trading Strategies ****

* Breakout: The trend channel is drawn by combining the lowest or highest points. When the drawn channel breaks, the right process is entered in the direction of the fracture. For the strategy to work properly, the breakthrough is expected to occur near the zero point.

* Discrepancy: It occurs when the price and indicator move in different directions. It signals that the price will turn and a reversal is opened.

*** HH Strategie ***

*** Verwendete Indikatoren ***

* ALMAVMA gleitender Durchschnitt
* HHDD-Drehpunktanzeige
* HHTD-Preisänderungsoszillator

*** ALMAVMA gleitender Durchschnitt ***

* Es erzeugt ein Verkaufssignal, wenn der Preis fällt, und ein Kaufsignal, wenn er darüber fällt.
* Es wirkt als Widerstand und Unterstützung entsprechend der Bruchrichtung.

*** HHDD-Drehpunktanzeige ***

* Wird verwendet, um die höchsten und niedrigsten Werte zu bestimmen, die vom Preis gesehen werden.
* Bietet Informationen zu Unterstützungs- und Widerstandszonen.

*** HHTD-Preisänderungsoszillator ***

* Wenn der Indikator unter Null fällt, erzeugt er ein Verkaufssignal, wenn er über Null geht.
* Besteht aus Signal-, Wellen- und Trendfunktionen.

*** Estrategia HH ***

*** Indicadores utilizados ***

* Media móvil ALMAVMA
* Indicador de puntos de pivote HHDD
* Oscilador de cambio de precio HHTD

*** Promedio móvil ALMAVMA ***

* Genera una señal de venta cuando el precio baja y una señal de compra cuando sube por encima.
* Actúa como resistencia y soporte según la dirección de rotura.

*** Indicador de puntos de pivote HHDD ***

* Se utiliza para determinar los niveles más altos y más bajos que ve el precio.
* Proporciona información sobre zonas de soporte y resistencia.

*** Oscilador de cambio de precio HHTD ***

* Cuando el indicador desciende por debajo de cero genera una señal de venta y cuando pasa por encima genera una señal de compra.
* Consta de funciones de señal, onda y tendencia.

*** Estrategias comerciales ****

* Breakout: el canal de tendencia se dibuja combinando los puntos más bajos o más altos. Cuando el canal dibujado se rompe, se ingresa al proceso correcto en la dirección de la fractura. Para que la estrategia funcione correctamente, se espera que el avance se produzca cerca del punto cero.

* Discrepancia: Ocurre cuando el precio y el indicador se mueven en diferentes direcciones. Señala que el precio cambiará y se abrirá una reversión.

*** Strategia HH ***

*** Indicatori utilizzati ***

* Media mobile ALMAVMA
* Indicatore dei punti di rotazione HHDD
* Oscillatore di variazione del prezzo HHTD

*** Media mobile ALMAVMA ***

* Genera un segnale di vendita quando il prezzo scende al di sotto e un segnale di acquisto quando lo supera.
* Agisce come resistenza e supporto in base alla direzione della rottura.

*** Indicatore punti pivot HHDD ***

* Utilizzato per determinare i livelli più alti e più bassi visti dal prezzo.
* Fornisce informazioni sulle zone di supporto e resistenza.

*** Oscillatore per variazione di prezzo HHTD ***

* Quando l'indicatore scende sotto lo zero, genera un segnale di vendita e quando lo supera, genera un segnale di acquisto.
* Comprende le funzioni Segnale, Onda e Tendenza.

*** Strategie di trading ****

* Breakout: il canale di tendenza viene disegnato combinando i punti più bassi o più alti. Quando il canale disegnato si rompe, il processo corretto viene inserito nella direzione della frattura. Affinché la strategia funzioni correttamente, la svolta dovrebbe avvenire vicino al punto zero.

* Discrepanza: si verifica quando il prezzo e l'indicatore si muovono in direzioni diverse. Segnala che il prezzo cambierà e si aprirà un'inversione.

*** Stratégie HH ***

*** Indicateurs utilisés ***

* Moyenne mobile ALMAVMA
* Indicateur de points de pivot HHDD
* Oscillateur de changement de prix HHTD

*** Moyenne mobile ALMAVMA ***

* Il génère un signal de vente lorsque le prix descend en dessous et un signal d'achat lorsqu'il le dépasse.
* Il agit comme résistance et support selon le sens de la rupture.

*** Indicateur de points de pivot HHDD ***

* Utilisé pour déterminer les niveaux les plus élevés et les plus bas vus par le prix.
* Fournit des informations sur les zones de support et de résistance.

*** Oscillateur de changement de prix HHTD ***

* Lorsque l'indicateur passe en dessous de zéro, il génère un signal de vente et lorsqu'il le dépasse, il génère un signal d'achat.
* Comprend les fonctions Signal, Wave et Trend.

*** Stratégies de trading ****

* Breakout: Le canal de tendance est dessiné en combinant les points les plus bas ou les plus élevés. Lorsque le canal dessiné se rompt, le bon processus est entré dans le sens de la fracture. Pour que la stratégie fonctionne correctement, la percée devrait se produire près du point zéro.

* Écart: Cela se produit lorsque le prix et l'indicateur se déplacent dans des directions différentes. Il signale que le prix va tourner et une inversion est ouverte.
İşlem aktif:
Arkadaşlar Merhaba;

ALMAVMA Hareketli Ortalama ve HHTD Trend Değişim indikatörlerini yayınladım. Göstergelere grafiğin yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Güle güle kullanın. Yapacağınız çalışmalar ile ilgili analizlerinizi, göstergeler ile ilgili düzeltilmesini istediğiniz noktaları ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize başarılı tradeler dilerim. Saygılarımla;
Yorum:
ALMAVMA Cross
Yorum:
HHTD Trend Değişim Göstergesi
Yorum:
 HHDD Destek & Direnç
İşlem aktif:
ALMAVMA Cross Moving Average Güncelleme

Benzer Fikirler

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.