BIST:UMPAS   UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UMPAS - UMPAS HOLDING
-
USTA, SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM.BİR TARAMA DA UMPAS ÇIKMIŞ.ANALİZ YAPALIM MI?
Uyanık yapalım ama o hisse şu an işlem görüyor ki..
BAK SANA KAP paylaşayım:
Gönderim Tarihi
19.10.2021
Şirket Unvanı....UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi....:Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi....19/10/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi.............-
UMPAS.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
BİLMİYORDUM USTA
şimdi öğrenmiş oldun. Biraz sana detay paylaşayım.
Alacağın hissenin temelini bil. Bak bugün bir hisse tabana yakın yaptı.
Çünkü bir banka borcuna yönelik haciz getirdi,dün.

*
18 EKİM 2021 DEN BERİ BORSA DA İŞLEM GÖRMÜYOR..
BİRAZ BİLGİ
*

01.01.2019 - 31.12.2019.....ZARAR.:...-61.980.308
01.01.2020 - 31.12.2020....ZARAR..:..-12.765.087
-
2021 YILI HESAPLARI İLE İLGİLİ HİÇ AÇIKLAMA YOK.

*

En Son Dönem ZARAR
-12.765.087
AMA 2020 YILI 4 .ÇEYREK
-

FK.........ZARAR
PD/DD ..EKSİ -15,32

-
Sermaye...........42.000.000.-
Öz Sermaye..EKSİ -3.536.368
YANİ ZARAR EDİYOR
VEE ZARAR İLE SERMAYE TÜKENMİŞ.
-
Dikkatimi çekti..
Birisi taramadan çıktı deyince , bende bir bakayım dedim.
teknik olarak AL görünüyor.. Çok düşmüş gibi,
İŞLEM GÖRMÜYOR.UŞAK İLİNDE
-

*
2020 YILI 4.ÇEYREK FİNANSAL RAPOR
KAP
Gönderim Tarihi
11.03.2021
Finansal Rapor
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu : Görüş Bildirmekten Kaçınma
-
Ayrıca, Grubun bağlı ortaklıkları arasında yer alan ve üretimi sağlayan ana şirketi Seranova Seramik Anonim Şirketi hakkında 26.02.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan Özel Durum Açıklamasına göre Uşak 3.Asliye hukuk Mahkemesi 2020/597 Sayılı Dosyasın 26.02.2021 tarihli duruşmasında mahkemece verilen kararlar aşağıdaki şekildedir:

· Konkordato geçici mühletin uzatılması ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine,

· Şirket hakkında verilen geçici mühletin kaldırılmasına,

· Şirketin konkordato talebinin reddine,

· T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına,

· Geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

--
*

DETAYINI AŞAĞIDA PAYLAŞACAĞIM
-
*
*
KAP ATMIŞ 3 GÜN ÖNCE
GENEL KURUL TOPLANTISI VE 2019 FAALİYETLERİ ???
Gönderim Tarihi
17.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019-2020-2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2019-2020-2021 faaliyet yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısı
asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için TTK. Hükümlerine göre yapılması gereken II. Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere
06 Şubat 2022 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir

**
Fiili Dolaşım Oranı
34,57
*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı
14.519.400
*
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler...........................%
Nizam İnşaat A.Ş.......................................86,74
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş...................92,7
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş........27,2
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş.......................99,99
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti..................87,5
*
*
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
2020 YILI 4.ÇEYREK FİNANSAL RAPOR
KAP
Umpaş Holding A.Ş.
Genel Kurulu'na
A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
1. Görüş Bildirmekten Kaçınma

Umpaş Holding A.Ş.'nin ("Grup") 31 Aralık 2020 tarihli bilançosunun ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunun, öz kaynaklar değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının denetim çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Grup'un finansal tablolarına ilişkin herhangi bir görüş verememekteyiz. Görüş Bildirmekten Kaçınmanın Dayanağı bölümünde belirtilen hususun öneminden dolayı, tarafımızca söz konusu finansal tablolara ilişkin denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.


2. Görüş Bildirmekten Kaçınmanın Dayanağı

Denetim sürecinde Müşteri Kabul ve Sözleşme Kabul anketleri yapılarak, 2020 dönemine ait finansal tabloların denetimi amacıyla bağımsız denetim sözleşmesi yapılmış, ancak sözleşme sonrasında 2020 döneminin tamamını kapsayacak şekilde bağımsız denetim raporumuza dayanak oluşturabilecek herhangi bir veri alınamamıştır.

Ayrıca, Grubun bağlı ortaklıkları arasında yer alan ve üretimi sağlayan ana şirketi Seranova Seramik Anonim Şirketi hakkında 26.02.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan Özel Durum Açıklamasına göre Uşak 3.Asliye hukuk Mahkemesi 2020/597 Sayılı Dosyasın 26.02.2021 tarihli duruşmasında mahkemece verilen kararlar aşağıdaki şekildedir:

· Konkordato geçici mühletin uzatılması ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine,

· Şirket hakkında verilen geçici mühletin kaldırılmasına,

· Şirketin konkordato talebinin reddine,

· T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına,

· Geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.


3. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; finansal tabloların TMS-TFRS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrollerden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.


4. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır;

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektedir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir, ancak var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak finansal tablo kullanıcılarının, finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz.

Tarafımızca ayrıca;

Ø Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile, muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gereceğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata ve hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

Ø Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil, ama duruma uygun denetim prosedürlerinin tasarlamak amacı ile denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

Ø Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Ø Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliğin esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmememiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.

Ø Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere genel sunumu yapısı ve içeriği ile bu tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Ø Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinde gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorunlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız.

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğrucayı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Bağımsız denetçinin sorumlulukları ile ilgili verilen ve yukarıda yer alan açıklamalar neticesinde "Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı" bölümünde belirtilen hususlardan dolayı tarafımızca, söz konusu finansal tablolara ilişkin denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca düzenlenmesi gereken Riskin Erken Saptanması ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu, Grup'un komiteye ait toplantı tutanaklarını tarafımıza sunmaması nedeniyle düzenlenememiştir.

2-) TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup'un 1 Ocak ? 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Grup esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygunluğuna ilişkin, "Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağında belirtilen husus nedeniyle herhangi bir görüş bildirememekteyiz.

3-) TTK'nın 402'inci maddesinin dördündü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmamış ve talep edilen belgeleri vermemiştir.
Ankara, 10 Mart 2021
NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM

DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ

MEMBER OF EUROPEFIDES
Durak ÇELİK, YMM
Sorumlu Denetçi
*
*
15 KASIM BÖLGE GAZETESİNİN HABERİ
UMPAŞ Holding ortakları kayyum istedi
UMPAŞ Holding’in mevcut yönetimi tarafından genel kurula bir türlü götürülmemesi hissedarların tepkisini çekti.
Harekete geçen hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamu Gözetim Başkanlığı (KGB) gibi kurumlara resmen başvurarak mevcut yönetimin görevden el çektirilmesini ve yerlerine kayyum atanmasını talep etti.

Uşak’ın tek holdingi olan UMPAŞ Holding’de sular bir türlü durulmuyor. Hissedarların usakgundem İnternet Haber Sitesine yaptığı açıklamalara göre; Enver Dağdagül Başkanlığındaki yönetim kurulunun bir araya gelememesi sonucu yaşanan olumsuzluklar, holding hissedarlarının maddi olarak büyük kayıplara uğramasına neden olurken, genel kurulun tarihi geçmesine rağmen bir türlü yapılamaması da belirsizliğe yol açıyor. Holding hissedarları ve çalışanları tam bir kaos yaşıyor.

YÖNETİM KONKORDATO TALEBİ İÇİN BASTIRIYOR

Enver Dağdagül yönetiminin, holdingin lokomotif şirketi ‘SERANOVA’ Seramik Şirketi’nin doğalgaz, elektrik vb gibi borçlarını ödeyememesi sonucu Uşak OSB Tekstil Yönetiminin doğalgaz ve elektriğini kesmesi ile başlayan kaotik süreç, bankaların alacaklarından dolayı seramik fabrikasını icra yolu ile satışa çıkarması ile devam etmişti.

Bu arada pek çok işçi tazminatını ve maaşlarını alamamış ve işsiz kalmıştı. Ayrıca fabrikaya mal ve hizmet veren Uşak esnafı da alacaklarını alamadığı için maddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

Holding yönetimi, yaşanan bu gelişmeler üzerine konkordato talebi ile mahkemeye başvurmuş, yerel mahkeme de bu talebi reddetmişti. (Edindiğimiz bilgilere göre UMPAŞ Holding yönetimi, yerel mahkemenin kararını bozmak için konkordato talebini bir üst mahkemeye taşımış)

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ MALİ RAPOR HAZIRLAMAKTAN KAÇINDI

Holding yönetimi, 30.06.2021 tarihli finansal raporların Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bildirilmesi için 18.10.2021 tarihine kadar ek süre talep etti. Bu sürede de şirketin daha önceki dönemi kapsayan (31.12.2020 tarihli) bilançosu ve mali

Tablolarının hazırlanması için şirketin bağımsız denetim kuruluşu olan NOTE OFFİCE ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM AŞ. ye Başvuruldu.

İddialara göre; bağımsız denetim şirketi, UMPAŞ Holding yönetiminin verdiği mali verilerin eksik ve yetersiz olduğunu düşünerek 10 Mart. 2021 tarihli “Görüş Bildirmekten Kaçınma” beyanı verdi.

Mevcut şirket yönetimi, mali tabloların süresi içinde hatta SPK tarafından tanınan

ek sürede de neden bildirilmediği ve ne zaman bildirileceğine dair herhangi bir açıklama yapmayınca ve talep edilen ek süre içerisinde de mali tabloları KAP’A bildirmeyince; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Ekim 2021 tarihinde pay sırası işleme kapatıldı.

SPK BORSA YÖNETİCİSİ HOLDİNG ÇALIŞANI DEĞİLMİŞ

Tüm bu gelişmeleri kaygı ile izleyen holding hissedarları, yönetimden bilgi almak istedi. Mevcut şirket yönetimi, mali tabloların süresi içinde hatta SPK tarafından tanınan ek sürede de neden bildirilmediği ve ne zaman bildirileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadığı gibi, KAP’a ismini bildirmiş olduğu SPK Borsa İşlemleri yöneticisi Volkan Başar’a da yine KAP sisteminde kayıtlı şirket telefon numarasından ulaşamadı. Kendi olanakları ile edindikleri bilgilerle Volkan Başar’ın holdingde değil, başka bir şirkette çalıştıklarını öğrenince iyice şaşırdılar.

HİSSEDARLAR YÖNETİMİ KÖTÜ NİYETLİ OLARAK GÖRÜYOR

Seranova Seramik fabrikasının geçen süreçte; yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla fabrika sahası içine kurulan LPG tankları ve faaliyete dair diğer çalışmaların KAP’a bildirilmemesi, Fabrikanın 25 Ekim 2021 tarihinde kiralanması ve kısmen üretime başlamasının açıklanmaması, mali tabloların süresi içinde verilmemesi nedeniyle tahtanın kapatılmasından sonra atılmış olması gibi olumsuzlukları yönetimin kötü niyetin göstergesi olarak yorumlayan bazı hissedarlar da SPK ve KGB’ye başvurarak;

“6362 sayılı kanun ve meri mevzuat hükümlerine göre hak ve yararlarının sağlanması ve korunması amacıyla yatırımcısı oldukları UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten aciz, yetersiz ve yok hükmündeki yönetime el çektirilmesi (kayyım atanması) dâhil gerekli tüm adımların atılması” yönünde taleplerini arz ettiler.

**
AL SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.